You are currently viewing Mniejszy etat chroni rodzica przed zwolnieniem?

Mniejszy etat chroni rodzica przed zwolnieniem?

1065245_handshakeJakiś czas temu w Dzienniku Gazeta Prawna natknąłem się na interesujący artykuł poświęcony obniżabniu przez rodziców swoich etatów. Zdaniem autora tekstu działanie takie ma uchronić rodziców przed zwolnieniami. Co ciekawe liczba rodziców, którzy podejmują taką decyzję z roku na rok wzrasta. Zazwyczaj są to jednak kosmetyczne obniżki na poziomie 1/10 lub 1/12 etatu, co z kolei nie wpływa w drastyczny sposób na zmniejszenie pensji:

Dane GUS wskazują też, że 22,5 proc. kobiet oraz 3 proc. mężczyzn mających dziecko do 8. roku życia skorzystało – w trakcie kariery zawodowej – z obniżenia wymiaru czasu pracy przez co najmniej 1 miesiąc.

I trudno się takiemu działaniu dziwić. Kiedy wszędzie do okoła słychać o wciąż rosnącym bezrobociu, a kolejni pracodawcy straszą masowymi zwolnieniami, rodzice myślą jak utrzymać swoje stanowisko pracy i wyżywić rodzinę. W omawianym tutaj tekście szczególnie interesujący może być fragment omawiający podstawę prawną, pozwalającą na obniżenie etatu przez rodzica:

Wzrost liczby niepełnoetatowców opiekujących się potomstwem zbiegł się z wprowadzeniem od 1 stycznia 2009 r. przepisu, który chroni rodziców skracających wymiar czasu pracy przed zwolnieniem. Zgodnie z art. 1867 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez firmę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Trzeba jednak pamiętać, że taka ochorna nie zadziała w sytuacji zwolenień grupowych lub przyczyn nie dotyczących pracownika.

Ważne uwagi:

 • Z obniżenia etatu mogą skorzystać pracownicy zatrudnienie na etacie w wymairze wyższym niż 1/2 uprawnionego do urlopu wychowawczego.
 • Maksymalny okres obniżenia etatu może trwać 12 m-cy
 • Obniżony etat zapewnia szczególną ochronę pracy przed wypowiedzeniem.
 • Dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarnie zgodnie z art. 52 k.p.
 • Nie chorni przed zwolnieniem grupowym u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób.
 • W tym przypadku dopuszczalne jest rozwiązanie umowy w razie likwidacji bądź upadłości pracodawcy.
 • Wniosek o obniżenie etatu musi zostać złożony na piśmie na 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasie pracy.
 • Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.
 • Jeżeli pracownik złożył wniosek bez zachowania terminu (14 dni), pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
 • W przypadku obniżenia etatu istnieje mozliwość dodatkowego zarobkowania bez konieczności informowania obecnego pracodawcy. 
 • Pracownik może w każdym momencie wnioskować o podjęcie pracy w wymiarze czasu sprzed obniżenia.
 • Pracodawca nie może skrócić pracownikowi okresu, w jakim będzie wykonywana praca w obniżonym wymiarze.

Źródło: gazetaprawna.pl

Foto: sxc.hu
[qr-code id=”714″ size=”125]

Dodaj komentarz